เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เทศบาลเมืองนางรอง ได้จัดกิจกรรมโครงการ
” Big Cleaning Day” ๕ ส ๕ ธันวามหาราช เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และรณรงค์สร้างจิตสำนึกผนึกพลังของคนในชาติให้เป็นหนึ่งเดียว โดย
นายไตรเทพ งามกมล นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ได้นำพนักงานเทศบาลทุกคนร่วมกัน
ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน และภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง