จากการประชุมสภาฯเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 เทศบาลเมืองนางรอง
ได้รับอนุมัติจากสภาฯให้ดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม 2 โครงการ ดังนี้

  – โครงการสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บริเวณหน้าศาลเจ้าเมืองนางรอง 
ถนนประชาสันติสุข โดยดำเนินการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ผิวประมาณ 975 ตารางเมตร งานซ่อมแซมบ่อพัก ค.ส.ล. 4 บ่อ
ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่างขนาด 250 วัตต์ เสาสูง 7 เมตร จำนวน 2 ชุด
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลเมืองนางรอง งบประมาณการก่อสร้าง 575,000 บาท

  – โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเติมพล จากจุดก่อสร้างเดิมไปทางทิศตะวันออก 
ถึงถนนโพธิ์ทอง โดยดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
กว้างประมาณ 6.00 เมตร ยาวประมาณ 107 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ประมาณ 642 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างประมาณ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่ผิวจราจร(สองข้างทาง) ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลเมืองนางรอง
งบประมาณการก่อสร้าง 233,000 บาท