(ภาพอาคารเรียน 4ชั้น 12 ห้องเรียน)

นายไตรเทพ  งามกมล นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ได้รับงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เป็นเงิน 8,670,300 บาทในการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1)
ซึ่งป็นอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โดยได้สร้างตามแบบสน.ศท. 4/12
ปีงบประมาณ 2552(รายจ่ายค้างจ่าย)