วันนี้เวลา 09.30 น. ด้วยความห่วงใย จากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรอง
นำโดย นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
และผู้ืพิการพร้อมมอบเครื่องช่วยพยุงเดินให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการจำนวน 20 อัน
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความคล่องตัวและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ซึ่งเครื่องช่วยพยุงเดินที่ได้มอบให้แก่ผู้สูงอายุครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก
นางสุภัทรวดี จันทนันท์ สมาชิกสภาเทศบาลที่ประสานงานขอรับการสนับสนุน
จากบริษัทฟายฮ๊อค