เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555 นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรี
เมืองนางรองนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการเทศบาลเมืองนางรอง
ออกติดตามผลการดำเนินการตามโครงการคัดแยกขยะในชุมชน ที่ ชุมชนถนนหักพัฒนา
ชุมชนหนองโพรง โดยมีชุมชนอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการติดตามประเมินผลด้วย