เทศบาลเมืองนางรองได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 21
พฤศจิกายน 2553 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ เทศบาลเมืองนางรองได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงาน ชุมชนภายในเขตเทศบาลได้จัดส่งกระทง ขบวนแห่ และนางนพมาศ เข้าร่วมการประกวด
ซึ่งขบวนแห่ตลอดจนกระทง ที่ชุมชนและหน่วยงานได้ส่งเข้าร่วมมีความสวยงาม ตระการตา สร้าง
สีสันในงานเป็นอย่างมาก
ผลการประกวดกิจกรรมต่างๆ มีดังนี้
การประกวดกระทง
รางวัลชนะเลิศ เงินสด 4,000 บาท ได้แก่ ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท ได้แก่ ชุมชนจะบวก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาท ได้แก่ ชุมชนบ้านเก่า
รางวัลชมเชย เงินสด 1,000 บาท ได้แก่
– ชุมชนวัดป่าเรไร ร่วมกับโรงเรียนนางรอง
– ชุมชนวัดขุนก้อง
– ชุมชนวัดหัวสะพาน
– ชุมชนหนองรี
– ชุมชนป่าตาเส็ง
– ชุมชนวัดร่องมันเทศ
– ชุมชนหนองโพรง
– ชุมชนวัดกลาง ร่วมกับ โรงเรียนนางรองพิทยาคม
– ชุมชนโคกหลวงพ่อ
– วิทยาลัยการอาชีพนางรอง
การประกวดขบวนแห่
รางวัลชนะเลิศ เงินสด 3,000 บาท ได้แก่ ชุมชนวัดป่าเรไร ร่วมกับโรงเรียน
นางรอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 2,500 บาท ได้แก่ ชุมชนจะบวก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาท ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพ
นางรอง
รางวัลชมเชน เงินสด 1,000 บาท ได้แก่
– ชุมชนบ้านเก่า
– ชุมชนวัดหัวสะพาน
– ชุมชนโคกหลวงพ่อ
– ชุมชนวัดขุนก้อง
– ชุมชนป่าตาเส็ง
– ชุมชนหนองรี
– ชุมชนวัดร่องมันเทศ
– ชุมชนหนองโพรง
– ชุมชนวัดหัวสะพาน
– ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง
การประกวดนางนพมาศ
รางวัลชนะเลิศ (นางนพมาศ) เงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย ได้แก่ น.ส.เจนจิรา เหมือนมี ชุมชนวัดร่องมันเทศ
รางวัลรองอันดับ 1 เงินสด 2,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
ได้แก่ น.ส.ณัฐกานต์ รุ่งพิรุณ ชุมชนหนองโพรง
รางวัลรองอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
ได้แก่ น.ส.อทิตา พยัคฆ์ ชุมชนจะบวก
รางวัลรองอันดับ 3 เงินสด 1,700 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
ได้แก่ น.ส.ทิราภรณ์ ทับทอง ชุมชนวัดขุนก้อง
รางวัลรองอันดับ 4 เงินสด 1,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
ได้แก่ น.ส.ธิดารัตน์ จีนเป็นวงศ์ ชุมชนวัดร่องมันเทศ
รางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน เงินสด 1,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย ได้แก่ น.ส.เจนจิรา เหมือนมี ชุมชนวัดร่องมันเทศ
การประกวดความสมัครสมานสามัคคี
รางวัลชนะเลิศ เงินสด 2,000 บาท ได้แก่ ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 1,500 บาท ได้แก่ ชุมชนจะบวก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 1,000 บาท ได้แก่ ชุมชนวัดหัวสะพาน
รางวัลชมเชย รางวัลละ 500 บาท ได้แก่
– ชุมชนหนองโพรง
– ชุมชนบ้านเก่า
– ชุมชนวัดป่าเรไรไรร่วมกับโรงเรียนนางรอง
– ชุมชนวัดขุนก้อง
– ชุมชนป่าตาเส็ง