ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เทศบาลเมืองนางรอง ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๖ หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้วและมีภูมิลำเนา ในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ซึ่งไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง กันยายน ๒๕๕๗) ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ เทศบาลเมืองนางรอง เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

๑. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

๒. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

ดาวน์โหลด หนังสือมอบอำนาจ

ดาวน์โหลด แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗