กองการศึกษา เทศบาลเมืองนางรองได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิื่นที่ 11 นครศรีชัยบุรินทร์ (5 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา ศรีสะเกษ ชัยภูมิ สุรินทร์และบุรีรัมย์)ประจำปีงบประมาณ 2555 เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกมิติ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2555
ณ โรงแรมเอกลดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์