1.การประกวดต้นเทียนพรรษา มี 7 รางวัล คือ
รางวัลชนะเลิศ เงินสด 25,000 บาท
รางวัีลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 15,000 บาท
รางวัลชมเชยอันดับ 1 เงินสด 7,000 บาท
รางวัลชมเชยอันดับ 2 เงินสด 5,000 บาท
รางวัลชมเชยอันดับ 3 จำนวน 3 รางวัลๆละ 4,000 บาท
รางวัลชมเชยอันดับ 4 จำนวน 3 รางวัลๆละ 3,000 บาท

2. การประกวดขบวนแห่ มี 3 รางวัล คือ
รางวัลชนะเลิศ เงินสด 15,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 7,000 บาท
รางวัลชมเชยทุกวัดๆละ 3,000 บาท ที่ส่งเข้าประกวด

3. การประกวดธิดาเทียนพรรษา มี 6 รางวัล คือ
รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 4,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินสด 2,000 บาท
รางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน เงินสด 1,500 บาท
รางวัลชมเชยผู้เข้าประกวดทุกคนๆละ 1,000 บาท