กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนางรอง ได้ขยายเวลารับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ถึงวันที่ 13 มกราคม 2555

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน

  • สำเนาบัตรประชาชนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ
  • สำเนาบัตรคนพิการ(กรณีผู้พิการ)
    -สำเนาสมุดธนาคารของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ(กรณีฝากเข้าบัญชี)หรือสำเนาสมุดธนาคารของผู้รับมอบอำนาจแทน
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจให้รับเงินแทน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจให้รับเงินแทน

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองนางรอง กองสวัสดิการสังคม ชั้น 3