วันนี้เวลา 10.00 น.นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรองได้ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องชาวชุมชนหนองโพรงที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันคัดแยกขยะตามโครงการลดขยะในครัวเรือน