nangrongmuni

เทศบาลเมืองนางรอง

Nangrong Municipality

อำนาจหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

งานพัฒนาชุมชน

ให้บริการด้านต่าง ๆ ดังนี้

* ให้การสนับสนุนจัดตั้งศูนย์บริการวิทยาลัยชุมชน จัดหน่วยการศึกษาเทศบาลเมืองนางรอง ในระดับอนุปริญญา -ปริญญาตรี
โดยจัดการเรียนการสอน ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ณ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1)

เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรอนุปริญญา 7 สาขาวิชา ดังนี้

– การศึกษาปฐมวัย
– การปกครองท้องถิ่น
– คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– การบัญชี
– วิทยาการคอมพิวเตอร์
– การพัฒนาชุมชน
– การจัดการ

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนหลักสูตรอนุปริญญา
1. ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 1 ใบ
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 ใบ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา (ม.6,ปวช,หรือเทียบเท่า) 3 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
7. สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 1 ฉบับ

ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรอนุปริญญา

* ประมาณ 400 – 800 บาท ต่อ ภาคเรียน

เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น ดังนี้

– คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– การทอเสื่อกก
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
– การจักสาน
– เทคนิคการพูดในที่ชุมชน
– การแปรรูปอาหาร
– การผสมพันธ์ปศุสัตว์
– การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรระยะสั้น

– ค่าสมัครเรียน 10 บาท
– ค่าเรียนชั่วโมงละ 1 บาท

การติดต่องานสังคมสงเคราะห์

1.การสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน(ตามโครงการครอบครัวอุปการะ)

บริการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและสงเคราะห์เด็กนักเรียนที่ยากจนขาดแคลน โดยใช้เอกสารประกอบการขอรับบริการ ดังนี้

1.1 ยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือโดยกรอกรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ทั้งนี้ ต้องมีบันทึกของคณะกรรมการชุมชนรับรองข้อเท็จจริง

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาสูติบัตรของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
1.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับความช่วยเหลือ

2. การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย (ตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยฯ)

บริการสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเป็นการเฉพาะ หน้าให้กับครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หัวหน้าครอบครัวประสบปัญหาถูกต้องโทษ พิการ หรือถึงแก่กรรมไม่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้ ผู้ประสบภัยต่างๆ โดยใช้เอกสารประกอบการขอรับบริการ ดังนี้

2.1 ยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือ โดยกรอกรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ทั้งนี้ ต้องมีบันทึกของคณะกรรมการชุมชนรับรองข้อเท็จจริง
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับความช่วยเหลือ

3. การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

บริการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ โดยให้การ สงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเป็นการเฉพาะหน้า ให้กับผู้ที่ประสบภัยโดยใช้เอกสารประกอบการขอรับบริการ ดังนี้
3.1 ยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือ โดยกรอกรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ทั้งนี้ ต้องมีบันทึกของคณะกรรมการชุมชนรับรองข้อเท็จจริง
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
3.4 ภาพถ่ายสภาพบ้านที่ประสบภัย
3.5 หากเป็นเหตุอัคคีภัยต้องมีบันทึกประจำวันรับแจ้งเหตุจากสถานีตำรวจท้องที่

4. การสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุ (งบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดบุรีรัมย์)

บริการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนตามประเพณี โดยใช้เอกสารประกอบการขอรับบริการ ดังนี้
4.1 ยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือ โดยกรอกรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ทั้งนี้ ต้องมีบันทึกรับรองข้อเท็จจริงจากประธานกรรมการชุมชน พร้อมแนบสำเนาบัตรประธานชุมชน จำนวน 2 ชุด
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 2 ชุด
4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 2 ชุด
4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม จำนวน 2 ชุด
4.5 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม จำนวน 2 ชุด
4.6 สำเนาใบมรณะบัตรของผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม จำนวน 2 ชุด

5. การจดทะเบียนคนพิการ ( สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์)

เพื่อให้คนพิการได้มีหลักฐานแสดงตนและสามารถที่จะขอรับบริการต่างๆจากรัฐได้โดยใช้เอกสารประกอบการขอรับบริการ ดังนี้
5.1 เอกสารรับรองความพิการโดยแพทย์จากสถานพยาบาลของทาง ราชการ ( ไม่ใช่ใบรับรองแพทย์)
5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการ
5.3 สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ
5.4 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หากคนพิการไม่สามารถจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ดูแลดำเนินการ จดทะเบียนแทนได้โดยใช้เอกสารประกอบการขอรับบริการ ดังนี้
1. เอกสารหลักฐานการขอจดทะเบียนของคนพิการ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียนแทน
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียนแทน
4. ใบมอบอำนาจจากคนพิการ / หรือคำสั่งศาลกรณีศาลสั่งให้เป็นเสมือนคนไร้ความสามารถ

6. การกู้ยืมเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (งบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดบุรีรัมย์)
บริการให้คนพิการกู้ยืมสำหรับเป็นเงินทุนประกอบอาชีพ หรือขยายกิจการรายละ ไม่เกิน 40,000.- บาท (ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด) ผ่อนชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย
คุณสมบัติของผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุน
1) เป็นคนพิการที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ
2) อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์
3) ได้รับการฝึกอาชีพแล้ว หรือมีความสามารถในการประกอบอาชีพ และมีความขยัน หมั่นเพียร
4) สามารถชำระหนี้ได้จากการประกอบอาชีพ
5) ไม่เป็นผู้มีหนี้ค้างชำระเงินกองทุนฯ หรือเงินกู้อื่นๆ ที่อาจกระทบต่อการชำระหนี้ให้กับกองทุนฯ
6) ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่ยื่นขอกู้
7) ผู้กู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ หากประสงค์จะกู้ยืมเงินต้องสละสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพก่อน