เทศบาลเมืองนางรอง จะดำเนินโครงการครอบครัวอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2554
เพื่อให้สวัสดิการกับครอบครัวที่ต้องรับภาระเลี้ยงดูเด็กกำพร้า โดยเฉพาะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือเพราะเหตุอื่น ๆ ที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองนางรอง โดยมอบทุน
การศึกษา ให้แก่เด็กที่ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 20 ชุมชน ซึ่ง นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองจะทำการมอบทุนการศึกษา ในวันที่ 20 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง ชั้น 3
รายชื่อเด็กที่ได้รับการคัดเลือกและจะได้รับมอบทุนการศึกษา ทั้ง 20 ชุมชน จำนวน 44 คน ดังนี้

 1. ด.ช.ธนาภรณ์ สุขบุญ
 2. ด.ช.กิตติพงศ์ หาญสุวรรณ
 3. ด.ญ.วิภาวดี เนตรดำกูล
 4. ด.ช.วรวุธ เสนาราษฎร์
 5. ด.ญ.ขัติยาภรณ์ ทองประภา
 6. ด.ญ.ดวงสุภรณ์ แทนปัญญา
 7. ด.ญ.ฐิติวุฒิ ภิญญมุขสาพงษ์
 8. ด.ช.ทานเทพ อนันต์
 9. ด.ช.ไตรรงค์ พีระนวกาญจน์
 10. ด.ช.ฟ้าใส วัสสา
 11. ด.ช.ชาคริตสกุลทอง
 12. ด.ช.ธนพัฒน์ แก้วประไพ
 13. ด.ช.อัษฎาวุธ ดอกนางแย้ม
 14. ด.ช.ชวลิต บ่อไทย
 15. ด.ช.เบญจพล โล่นารายณ์
 16. ด.ช.วสันต์ ปะลุวันรัมย์
 17. ด.ช.กิตติภูมิ สงฆ์นางรอง
 18. ด.ญ.วีรณัฐวงศ์น่วม
 19. ด.ช.บุญมี สาแก้ว
 20. ด.ช.กรนันท์ มะโนบาล
 21. ด.ญ.อภิสรา หมู่กระโทก
 22. ด.ช.ณัฐชัย ถาดจังหรีด
 23. ด.ช.ชัชชัย ชุนรัมย์
 24. ด.ช.อดิศักดิ์ เนาวบุตร
 25. ด.ญ.พัชรินทร์ หาญสุวรรณ
 26. ด.ญ.สุกัญญา ภาพยนต์
 27. ด.ช.ธัญกิจ ขวัญทวี
 28. ด.ช.เจษฎาพร สุดสันเทียะ
 29. ด.ช.วินิจ วิงไธสง
 30. ด.ช.อภิชาติ มณีศรี
 31. น.ส.รุ่งฤดีศรีพรม
 32. น.ส.สุพรรษา ทองเกลี้ยง
 33. น.ส.สุมิตราสระน้อย
 34. ด.ญ.เจนจิรา วอนเจียม
 35. ด.ช.บารมี พยัคฆ์กูล
 36. ด.ช.อานพ บุญประสาท
 37. ด.ช.ชัยภัทรคนทัศน์
 38. ด.ญ.บุษกร เทียนไธสง
 39. ด.ช.ธีระพัฒน์ ดีมีชาติ
 40. ด.ญ.บุษราคัม มาประจวบ
 41. ด.ช.วรพล กัลโยธิน
 42. ด.ช.นพพร บุญแสง
 43. ด.ญ.สมฤทัยป้อมทะเล
 44. ด.ช.ตติยะ มะลิซ้อน