nangrongmuni

เทศบาลเมืองนางรอง

Nangrong Municipality

กองยุทธศาสตร์เเละงบประมาณ

งานนิติการ
– จัดทำนิติกรรมสัญญา ตรวจสอบประกาศและสัญญาจดทะเบียนสิทธินิติกรรมยกร่างปรับปรุงแก้ไข เทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ติดตามการแก้ไขกฎหมายชี้แจงข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและให้ความเห็น แก่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– งานด้านวินัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัยงานพิจารณาร้องทุกข์ งานเกี่ยวกับคดีงานรวบรวมและพิจารณาหลักฐานและให้ความเห็นแก่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ เพื่อดำเนินคดีงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย
– งานวินิจฉัยให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆ

งานรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
– มีหน้าที่ รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลเมืองนางรอง ให้คำแนะนำ อธิบายขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการร้องเรียน และรายงานต่อนายกเทศมนตรี เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

งานรับราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
– มีหน้าที่รับและพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ จากผู้บริโภคในเขตพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอันเนื่องมาจากหฃการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจในเรื่องเกี่ยวกับการถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคหรือบริการที่มีการซื้อขายกันในท้องตลาด
– เจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาทเพื่อหาข้อยุติในเบื่องต้นหากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ให้ สอบสวนหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราว ร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดพิจารณาดำเนินการ
– ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งกระทำการใดๆอันมีลักษณะเป็นการ ละเมิดสิทธิของผู้บริโภคและอาจจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใดๆตามที่เห็น สมควรและจำเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
– สั่งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์หรือเรื่องอื่นที่ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมาพิจารณาได้ในการนี้จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยก็ได้
– ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ คุ้มครองผู้บริโภค
– ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนและสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของประชาชนเพื่อ ป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
– ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคณะอนุกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภคประจำจังหวัดมอบหมาย
– รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดทราบ

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ด้วยได้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 9 ธันวาคม 2540 โดยมีหลักการให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความ ครอบครอง หรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐให้ประชาชนทราบ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ตามสิทธิของบุคคลในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ และเพื่อขยายผลเร่งรัดในการปฎิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เกิดผลอย่างจริงจังซึ่งกำหนดกรอบประเภทข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ และกฎหมายที่คุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อผู้อื่น จึงกำหนดกรอบของข้อมูลข่าวสารของราชการสำหรับสำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง ตามสาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้

งานประชาสัมพันธ์
– ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย – ไร้สาย
ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.00 น.
ช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 17.00 – 17.30 น.
– รับผิดชอบให้ข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาล กับประชาชนรวมทั้งหน่วยงานต่างๆนอกจากนี้ทางเทศบาลได้จัดทำเว็บไซต์เมืองนางรองเพื่อเป็นการเปิด โอกาสให้คนภายนอกได้รับรู้ข้อมูล ความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองนางรองได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

WWW.NangRongmuni.go.th
E-mail:nangrong@nangrongmuni.go.th
แจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ 044-631299