nangrongmuni

เทศบาลเมืองนางรอง

Nangrong Municipality

อำนาจหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่างๆ
1. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การซ่อมเครื่องยนต์ การทำลูกชิ้น การสะสมน้ำมันเชื้อเพลิง สะสมอาหารสัตว์ สะสมปุ๋ย โรงสีข้าว ฯลฯ
2. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร เช่น การขายอาหาร เครื่องดื่ม ของชำ
3. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่ แต่งผม
4. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่แต่งผมซึ่งกิจการทั้ง 4 ประเภทที่อยู่ในเขตเทศบาล จะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอรับใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมในเวลาราชการ ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

งานควบคุมด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
– งานขุดลอกท่อระบายน้ำ
– งานตลาดสดจัดให้เจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดทุกวัน

งานป้องกันและควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญ
– รับเรื่องราวร้องเรียนเหตุรำคาญ
– จัดทำถังขยะให้เพียงพอกับปริมาณขยะที่ประชาชนนำมาทิ้ง
– จัดให้มีคนกวาดทำความสะอาดตามถนนสายต่างๆในเขต เทศบาลเป็น ประจำทุกวัน
– งานกำจัดสิ่งปฏิกูลได้เปิดให้เอกชนเข้ามาดำเนินการให้บริการ ดูดสิ่งปฏิกูลแก่ประชาชนในเขตเทศบาล
– ศึกษาดูงานระหว่างเทศบาล

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งานรักษาพยาบาลให้บริการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล โดยไม่คิดมูลค่าในเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
งานให้บริการทำบัตรประกันสุขภาพด้านการรักษาพยาบาลแก่อาสาสมัคร สาธารณสุขในเขตเทศบาล
เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อขอมีบัตร ดังนี้
– บัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน

งานส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้บริการฉีดวัคซีน ดังนี้

– วัคซีนป้องกันโรควัณโรค(บีซีจี)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
– วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูมนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1
– วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 6
– วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอแก่เด็กที่มีอายุแรกเกิด จนถึง 5 ปี ทุกคนใน เขตเทศบาล

งานวางแผนครอบครัว ให้บริการฟรี ดังนี้

– บริการยาเม็ดคุมกำเนิด
– บริการถุงยางอนามัย

งานโภชนาการ

– เฝ้าระวังภาวะโภชนาการโดยชั่งน้ำหนักเด็กอายุแรกเกิด ถึง 5 ปี

งานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมือง

– อบรม อสม.

ขั้นตอนการขอใบอาชญาบัตร

– แจ้งจำนวนและประเภทสัตว์ต่อเจ้าหน้าที่
– ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนด
– เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตทุกครั้งก่อนทำการฆ่า

อัตราค่าธรรมเนียมใบอาชญาบัตร

ประเภท

อากรฆ่าสัตว์  

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์

โรงฆ่าสัตว์

แบบพิมพ์

รวม

สุกร

10

15

3

2

30

โค

12

12

3

3

30

กระบือ

15

15

3

3

36

ขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา

1. ยื่นคำร้องขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่
2. ชี้แจงและกำหนดจุดติดตั้งป้าย (แล้วเสร็จภายใน 1 วัน)
3. ชำระค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบการค้า (ใหม่)

– ยื่นคำร้องขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่
– เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการ
– ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
– เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ (แล้วเสร็จภายใน 15 นาที)

ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการค้า

1. ตรวจสอบใบสิ้นอายุใบอนุญาตใบเก่า
2. ยื่นคำร้องขอใบอนุญาต
3. ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
4. เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ (แล้วเสร็จภายใน 15 นาที)

ขั้นตอนในการขอถังขยะ

– ยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่
– เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเหมาะสมของจุดตั้งถัง
– เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดส่งถังขยะ (แล้วเสร็จภายใน 2 วัน)