nangrongmuni

เทศบาลเมืองนางรอง

Nangrong Municipality

อำนาจหน้าที่กองการศึกษา


ให้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้

– จัดงานประเพณีศิลปวัฒนธรรม เช่น งานประเพณีลอยกระทง ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ
– จัดงานประเพณีและนันทนาการ เช่น การจัดงานกีฬาเทศบาลนางรองเกมส์ต้านยาเสพติด งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งานเทศบาลสัมพันธ์ และงานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย
– ให้สถานที่ออกกำลังกาย สำหรับประชาชนทั่วไปโดยใช้สนามของโรงเรียนทีโอเอวิทยา( เทศบาล 1 ) และลานกีฬาตามชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนางรอง

โรงเรียนทีโอเอวิทยา( เทศบาล 1 ) สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองนางรอง ที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 ถนนงามกมลพัฒนา ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทร. 0-4462-4158 / 0-4462-4528 (กองการศึกษา)

ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
ผู้บริหารสถานศึกษา นายสมพงษ์ การะเกต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ ชั้นปฐมวัย อนุบาล ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล

การเปิดรับสมัครนักเรียน
เปิดรับสมัครประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคมของทุกปี

เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อในเรื่องของการสมัครเรียนใน ระดับปฐมวัย อนุบาล ประถมศึกษา
– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
– สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ

เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน ปลาย
– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
– สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
– ใบสมัคร
– หลักฐานทางการศึกษา
– เอกสารอื่นๆ ถ้ามี

ปัจจุบันมี จำนวนนักเรียน 1,481 คน
ชาย 743 คน หญิง 738 คน
จำนวนครู – อาจารย์ 58 คน
จำนวนครูอัตราจ้าง 8 คน
จำนวนนักการ/ภารโรง 4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 1 คน
จำนวนแม่ครัว 2 คน
จำนวนอาคารเรียน 10 คน
จำนวนอาคารอเนกประสงค์ 2 คน
จำนวนโรงอาหาร 1 คน

ศูนย์พัฒนาเด็ก มี 5 ศูนย์

ศูนย์วัดกลาง
ศูนย์วัดขุนก้อง
ศูนย์วัดป่าเรไร
ศูนย์วัดหัวสะพาน
ศูนย์วัดถนนหัก
ครูผู้ดูแลเด็ก 21 คน