nangrongmuni

เทศบาลเมืองนางรอง

Nangrong Municipality

อำนาจหน้าที่กองช่าง

อาคาร หมายถึง ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานและสิ่งที่ สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลเข้าใช้สอยได้และ หมายถึง
*** อัฒจันทร์ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อเป็นที่ชุมชน
*** เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ท่อหรือทางระบายน้ำ อู่เรือ กานเรือ ท่อน้ำ ท่าจอดเรือ รั้ว กำแพงหรือประตู ที่สร้างติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย
*** ป้าย ที่ติดตั้งหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินกว่า 1 ตารางเมตรหรือน้ำหนักรวมทั้งโครงการสร้างเกิน 10 กิโลกรัม หรือป้ายที่ติดหรือตั้งห่างจากที่สาธารณะซึ่งวัดในทางราบแล้วมีระยะห่างจากที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นๆ
*** พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออก รถอาคารหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่กล่าวมานี้หากจะดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ในท้องที่ที่มีกฎหมายควบคุมอาคารใช้ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องที่ก่อน
***การดัดแปลงอาคารหมายความว่า เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่มลดหรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบรูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่างๆของอาคารผิดไปจากเดิม

ขั้นตอนระยะเวลาในการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคาร


ขั้นตอนที่ 1 ธุรการกองช่างตรวจสอบเอกสารพร้อมประทับตราแบบ 1 วัน
ขั้นตอนที่ 2 ช่างเขตตรวจแบบสถานที่ คำนวณค่าตรวจแบบ 2 วัน
ขั้นตอนที่ 3 ผู้อำนวยการกองช่างผ่านแบบ ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียม การตรวจแบบ ธุรการกองช่างเขียนใบอนุญาต 2 วัน
ขั้นตอนที่ 4 ผู้อำนวยการกองช่างผ่านใบอนุญาต 1 วัน
ขั้นตอนที่ 5 ปลัดเทศบาลผ่านแบบ ผ่านใบอนุญาต นายกเทศมนตรีผ่านแบบ ผ่านใบอนุญาต ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาตพร้อมแบบ 1 วัน