nangrongmuni

เทศบาลเมืองนางรอง

Nangrong Municipality

อำนาจหน้าที่กองคลัง

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเก็บ ภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีและชำระ ค่าภาษีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่การรับแจ้งการประเมินถ้าหากผู้ประเมินไม่พอใจในการประเมินมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการประเมิน
โรงเรือนและที่ดินที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประเภทต่างๆ มีดังนี้ บ้าน ห้องแถว หรืออาคารให้เช่า โรงเรือน เรือน ตึกแถว เรือนให้ผู้อื่นอยู่อาศัยหรือทำการค้าอย่างอื่นโดยไม่คิดค่าเช่า หรือค่าตอบแทน


ภาษีบำรุงท้องที่

เจ้าของที่ดิน หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินหมายความว่า พื้นที่ดินและให้ความหมายรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย
– ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือนมกราคม ของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน (1 – 3 ม.ค.)
– กำหนดชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือนเมษายนของทุกปี


หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

สำเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสือเอกสิทธิ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ภาษีป้าย

ป้าย หมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้หาหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาที่วัตถุใดๆด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
– ป้ายเดิม กำหนดยื่นแบบแสดงรายการ และชำระค่าภาษีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
– ป้ายใหม่ ต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระค่าภาษีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งป้ายใหม่

การควบคุมการใช้เครื่องโฆษณาหาเสียง

– โฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในทำนองการค้า คราวละไม่เกิน 15 วัน ฉบับละ 10 บาท
– โฆษณาที่เป็นไปในทำนองการค้า
– โฆษณาเคลื่อนที่ คราวละไม่เกิน 5 วัน ฉบับละ 60 บาท
– โฆษณาประจำที่ คราวละไม่เกิน 15 วัน ฉบับละ 75 บาท


ขั้นตอนในการปฏิบัติในการชำระภาษี

1. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแจ้งชื่อ – สกุล
2. เจ้าหน้าที่ค้นหาเอกสาร – หลักฐาน
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร – หลักฐาน
4. เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน
*** ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 5 นาที ***