nangrongmuni

เทศบาลเมืองนางรอง

Nangrong Municipality

อำนาจหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล


งานทะเบียนราษฎร

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนางรอง ให้บริการ ดังนี้

แจ้งการเกิด

เด็กเกิดในบ้าน นอกบ้าน เจ้าบ้านหรือบิดามารดา หรือผู้ได้รับมอบหมายแจ้งต่อนายทะเบียนฯ ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด
– หลักฐานที่นำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดาหรือผู้แจ้ง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล


แจ้งการตาย

คนตายในบ้าน เจ้าบ้านต้องแจ้งต่อนายทะเบียนฯ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย กรณีไม่มีเจ้าบ้านให้ญาติหรือผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง (กรณีเสียชีวิตในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้แจ้งตายในวันแรกของวันเวลาราชการ)

คนตายนอกบ้าน บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนฯแห่งท้องที่ที่ตายหรือพบศพ
– หลักฐานที่นำมาแสดง
1. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ตาย
2. หนังสือรับรองการตาย
3. บัตรประจำตัวประชาชน

เมื่อนายทะเบียนฯอนุญาตให้เก็บ ฝัง เผาศพ ณ ที่ใด จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนฯ

แจ้งการย้าย

การย้ายเข้าและย้ายออก ให้เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแจ้งการย้ายเข้าหรือการย้ายออก ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีผู้แจ้งย้ายเข้าและย้ายออก

– หลักฐานการแจ้งย้ายเข้า
1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน บัตรประจำตัวผู้แจ้ง
3.ใบแจ้งย้ายที่อยู่ ทร. 6 ตอนที่1,2
– หลักฐานการแจ้งย้ายออก
1.บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน(บัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรพนักงานองค์กรของรัฐ)
2.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3.หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถดำเนินการ ได้พร้อมสำเนาภาพถ่ายบัตรประชาชนของเจ้าบ้านและผู้ได้รับมอบหมาย


การแจ้งที่อยู่ปลายทาง

การแจ้งย้ายปลายทางเป็นกรณีนอกเหนือจากที่กล่าวมา ซึ่งผู้ย้ายจะเป็นผู้แจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายออกโดยนำสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมคำยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ใหม่ แสดงต่อนายทะเบียน

– หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสงค์จะย้าย
2.บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
3.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
4.คำยินยอมของเจ้าบ้านเป็นหนังสือ
5.เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท


สำเนาทะเบียนบ้านชำรุดเสียหาย
– หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
* เจ้าบ้านยื่นคำร้องขอคัดด้วยตนเอง พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับชำรุดมาแสดงด้วย


การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนกรณีบัตรฯเดิมหมดอายุ
ให้ยื่นคำร้องขอมีบัตรฯภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรเดิมหมดอายุ
– หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
*.ทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่ และบัตรฯเดิมที่หมดอายุ
* การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนกรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลายให้ยื่นคำร้องขอมีบัตรฯใหม่ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรฯเดิมสูญหายหรือ ถูกทำลาย
– หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
*ทะเบียนบ้านที่มีอยู่ และเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือต้องมารับรองตัวบุคคลที่ขอมีบัตรฯใหม่ว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยจริงและเป็นเจ้าของข้อมูลและรายการในทะเบียนบ้านจริง


การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล

ให้ยื่นคำขอมีบัตรฯใหม่ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรฯเดิมชำรุดหรือนับจากวันที่เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลแล้วแต่กรณี

– หลักฐานที่นำมาแสดง
1.ทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่
2.บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
3.ใบเปลี่ยนชื่อตัว ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่าหรือหลักฐาน อื่นที่ทางราชการออก


ให้บริการวันเสาร์ 08.30น.-16.30น.ตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม 2552อัตราค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชน


1. บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร ขอมีบัตร
2. ขอมีบัตรใหม่เนื่องจากบัตรหายหรือถูกทำลาย
3. ขอมีบัตรใหม่เนื่องจากบัตรชำรุดในสาระสำคัญ
4. ขอเปลี่ยนบัตรใหม่เนื่องจากแก้ไข ชื่อตัว – ชื่อสกุลหรือ ชื่อตัวและชื่อสกุลใน ทะเบียนบ้าน
5. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากย้ายที่อยู่

ค่าธรรมเนียม  20 บาท
ค่าธรรมเนียม  20 บาท
ค่าธรรมเนียม  20 บาท
ค่าธรรมเนียม  20 บาท
ค่าธรรมเนียม  20 บาท


อัตราโทษเปรียบเทียบปรับบัตรประจำตัวประชาชน

1.ไม่ขอมีบัตรครั้งแรกภายใน 60 วัน นับแต่วันที่อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
2.ไม่ขอมีบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่พ้นสภาพจากการได้รับการยกเว้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
3.ไม่ขอมีบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
4.ไม่ขอมีบัตรใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วันที่บัตรหายหรือถูกทำลายต้อง ระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
5.ไม่ขอมีบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรชำรุดในสาระสำคัญต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
6.ไม่ขอมีบัตรใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วันที่แก้ไขชื่อตัว – ชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อ สกุลในทะเบียนบ้านต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท


กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมราษฎรให้กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรดังต่อไปนี้

1. การขอคัดและรับรองสำเนารายการในทะเบียนบ้าน ฉบับละ 10 บาท
2. การขอคัดและรับรองสำเนารายการข้อมูลทะเบียนราษฎร ฉบับละ 20 บาท
3. การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับละ 20 บาท
4. การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านแบบสมุดพกที่คัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับละ 20 บาท

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองนางรอง

ก. กระบวนงานที่แล้วเสร็จภายใน 1 วัน การรับแจ้งการเกิด * กระบวนงานที่ 1 การรับแจ้งเกิด

ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน –> ตรวจสอบหลักฐาน –> ลงรายการในเครื่องคอมฯ –> เพิ่มชื่อในทะเบียน –> มอบสูติบัตรตอนที่ 1


สรุป 5 ขั้นตอน 1 จุดบริการรวมระยะเวลา 10 นาที/ราย(ไม่รวมเวลารอคอย)

* กระบวนงานที่ 2 การรับแจ้งตาย

ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน –> ตรวจสอบหลักฐาน –> ลงรายการในเครื่องคอมฯ
–>จำหน่ายรายการในทะเบียนบ้าน –> มอบมรณะตอนที่ 1 –> ส่งมอบมรณะบัตรตอนที่ 2 (ดำเนินการในภายหลัง)


สรุป 6 ขั้นตอน 1 จุดบริการตามระยะเวลา 10นาที/ราย(ไม่รวมเวลารอคอย)

* กระบวนงานที่ 3 การรับแจ้งย้ายที่อยู่

ยื่นคำร้องพร้องหลักฐาน –> ตรวจสอบหลักฐาน –> ลงรายการในเครื่องคอมฯ –>
เพิ่มหรือจำหน่ายรายการคนในทะเบียนบ้าน –> มอบสำเนาทะเบียนบ้านและคืนหลักฐาน


สรุุป 5 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 10 นาที/ ราย(ไม่รวมเวลารอคอย)

* กระบวนงานที่ 4 การแก้ไขรายการในทะเบียน

ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน –> ลงรายการในเครื่องคอมฯ –> แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน –> มอบทะเบียนบ้านคืนให้ประชาชน


สรุป 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการ ตามระยะเวลา 10 นาที/ราย (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)

* กระบวนงานที่ 5 การตรวจคัดและรับรองรายการทะเบียนจากฐานข้อมูล

ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน –> ลงรายการในเครื่องคอมฯ –> เสนอนายทะเบียนอนุมัติ –> มอบแบบคัดรับรองฯให้ประชาชน


สรุป 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการ ตามระยะเวลา 10นาที/ราย (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)

* กระบวนงานที่ 6 การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน –> พิมพ์ลายนิ้วมือ –> ลงรายการในเครื่องคอมฯ –> ถ่ายรูปเก็บ –ภาพถ่าย –> ผลิตบัตร –> มอบบัตรประจำตัวประชาชน


สรุป 6 ขั้นตอน 1 จุดบริการรวมระยะเวลา 15 นาที/ราย (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)

ข. กระบวนการที่แล้วเสร็จภายใน 2-7 วัน

*กระบวนงานที่ 7 การกำหนดเลขที่บ้าน

ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน –> ตรวจสอบหลักฐาน –> ออกตรวจสอบบ้านสถานที่ –> ลงรายการในเครื่องคอมฯ –>มอบทะเบียนบ้านให้ประชาชน


สรุป 6 ขั้นตอน 2 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 วัน 15 นาที/ราย(ไม่รวมระยะเวลารอคอย)