เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 อำเภอนางรอง โดย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอนางรอง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

เทศบาลเมืองนางรอง นำโดย นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลเมืองนางรอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาด บริเวณสนามกีฬาประชารัฐอำเภอนางรอง