ประชาชนทั้ง 20 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองนางรองร่วมแรงร่วมใจจัดทำกระทงประดิษฐ์ เพื่อร่วมในงานประเพณีลอยกระทง