เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 คณะทำงานวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง (ชั้น3) โดยมีการประชุมทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการประเมินศักยภาพเมืองนางรองและจัดลำดับความสำคัญ ประเด็นศักยภาพเมืองนางรอง เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองในอนาคตต่อไป