รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554
วันที่ 8 สิงหาคม 2554 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง

นายสมพร วิภาดา ประธานสภาเทศบาลเมืองนางรองทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 1 นายสมพงษ์ การะเกตุ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรอง ได้ปฎิญาณตน
เข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลจากการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาล(แทนตำแหน่งที่ว่าง)ในเขตเลือกตั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

ระเบียบวาระที่ 2 นางน้ำอ้อย กัลโยธิน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรองเขต 3 ขอแก้ไขรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2554
หน้าที่4 ของรายงานการประชุมให้เปลี่ยนตัวเลขจาก 110,500 เป็น 110,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติเรื่องอนุมัติขยายเวลาการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2554
นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ได้เสนอญัตติขยายเวลาการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554
มติที่ประชุม สภาเทศบาลเมืองนางรองเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ให้ขยายเวลาการนำเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2554
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่องอื่นๆ นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง
แถลงนโยบายการบริหารเทศบาลเมืองนางรอง