ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล คะแนน ลำดับที่

2 นางรวงทอง วัฒนานนเสถียร 36 3
3 นายบุญชัย เถียรกิิติพงศ์ 4,070 2
4 นายมาโนช ตันเจริญ 6,153 1

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 10.617 คิดเป็น 70.53%
จำนวนบัตรดี 10.259 คิดเป็น 96.63%
จำนวนบัตรเสีย 207 คิดเป็น 1.95%
จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 151 คิดเป็น 1.42 %