nangrongmuni

เทศบาลเมืองนางรอง

Nangrong Municipality

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การบรรจุและเเต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ