เทศบาลเมือนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรร่วมกับประชาชนทั้ง ๒๐ ชุมชนในเขตเทศบาลเนื่องในวันเทศบาล ๒๔ เมษายน ของทุกปีเพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลให้ปรากฏแก่ประชาชนและเพื่อเตืือนใจให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลรวมทั้งประชาชนได้ตระหนักถึงความรัก ความผูกพัน ความเสียสละ ความรับผิดชอบที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป