เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญ พลังศักยภาพ ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ
เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันที่ 13 เมษายน เป็นประจำทุกปี
โดยปีนี้เทศบาลเมืองนางรอง กำหนดจัดโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุรับรู้ว่าเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูของชนรุ่นหลังที่ระลึกถึงผู้สูงอายุอยู่เสมอทำให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางจิตใจ โดยได้มอบเครื่องอุปโภคให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้และขาดแคลนมีภาวะยากลำบากในการดำรงชีพจากชุมชนทั้ง ๒๐ ชุมชน รวม ๔๐๐ คน