งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนางรอง ได้จัดทำโครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ ประจำปี 2554 เพื่อนำบริการด้านต่างๆของเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆ ไปให้บริการประชาชนนอกสถานที่ โดยจะเริ่มออกให้บริการทั้ง 20 ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง วันที่ 24 มีนาคม 2554ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป

วัน/เวลา ชุมชน สถานที่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ชุมชนหนองรี ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ชุมชนหนองกราด ศาลาชุมชนหนองกราด
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ชุมชนหนองเสม็ด ศาลาชุมชนหนองเสม็ด
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ชุมชนบ้านเก่า ศาลาชุมชนบ้านเก่า
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ชุมชนวัดขุนก้อง ศาลาชุมชนวัดขุนก้อง
วันที่ 1 มีนาคม 2554 ชุมชนวัดร่องมันเทศ ศาลาชุมชนวัดร่องมันเทศ
วันที่ 2 มีนาคม 2554 ชุมชนวัดกลาง ศาลาชุมชน SML (สวนโกรก)
วันที่ 3 มีนาคม 2554 ชุมชนป่าตาเส็ง ทางเข้าเกาะกลางถนน(หนองตาหมู่)
วันที่ 7 มีนาคม 2554 ชุมชนวัดป่าเรไร ลานวัดป่าเรไร
วันที่ 8 มีนาคม 2554 ชุมชนวัดหัวสะพาน ลานหน้าวัดหัวสะพาน
วันที่ 9 มีนาคม 2554 ชุมชนโคกหลวงพ่อ ศาลาชุมชนโคกหลวงพ่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2554 ชุมชนดอนแสลงพันธ์ ศาลาชุมชนดอนแสลงพันธ์
วันที่ 14 มีนาคม 2554 ชุมชนสวนป่ารักน้ำ ลานต้นสน(ทางเข้าหมู่บ้านชัยวิวัฒน์)
วันที่ 15 มีนาคม 2554 ชุมชนจะบวก ศาลาชุมชนจะบวก
วันที่ 16 มีนาคม 2554 ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง ศาลาชุมชนวัดใหม่เรไรทอง
วันที่ 17 มีนาคม 2554 ชุมชนหนองโพรง ศาลาชุมชนหนองโพรง
วันที่ 21 มีนาคม 2554 ชุมชนบ้านถนนหัก ลานกีฬาชุมชน
วันที่ 22 มีนาคม 2554 ชุมชนวัดถนนหัก ลานวัดถนนหัก
วันที่ 23 มีนาคม 2554 ชุมชนถนนหักพัฒนา ศาลาชุมชนถนนหักพัฒนา
วันที่ 24 มีนาคม 2554 ชุมชนทุ่งแหลม ศาลาชุมชนทุ่งแหลม

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง