การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กเบิกบานเกมส์เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั้นอนุบาลของโรงเรียนทีโอเอวิมยา (เทศบาล 1)ผู้ปกครองและคณะครู ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาก่อให้เกิดสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
โดยเริ่มการแข่งขันกีฬาเด็เล็กเบิกบานเกมส์ ครั้งที่3ประจำปี 2554ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ภายในงานมีการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท
– ประเภทที่ 1 วิ่งพลัด
– ประเภทที่ 2 วิ่งอุ้มลุกโป่ง
– ประเภทที่ 3 ชักเย่อ
– ประเภทที่ 4 เหยียบลูกโป่ง
– ประเภทที่ 5 เกมหรรษา
– ประเภทที่ 6 ฮูฮาฮูป