ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี เป็นช่วงระยะเวลาของผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีในเขตเทศบาลต้องยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษี

เทศบาลเมืองนางรอง ได้ประกาศกำหนดระยะเวลาเพื่อยื่นแบบชำระภาษี ทั้ง 3 ประเภทได้แก่

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
ภาษีป้าย ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2554
ภาษีบำรุงท้องที่ ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2554

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ตามวันและระยะเวลาราชการ ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง โทร.0-4462-527 หรือ 0-4463-1660ต่อ 105
เทศบาลเมืองนางรอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคยจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้