เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 นายสิทธรัตน์ ตรีสง่า รองนายกเทศมนตรีได้เป็นเกียรติเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้เพื่อให้บุคคลในครอบครัว ได้มีความรู้ ความเข้าใจในจิตวิทยาครอบครัว บทบาทความสัมพันธ์ของครอบครัว การเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สมาชิกในครอบครัว ตลอดจน การนำเอาหลักธรรมมาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างถูกต้อง ซึ่งมีตัวแทนจากชุมชนทั้ง 20 ชุมชนในเขตเทศบาลเข้ารับการอบรมวิทยากรที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย แพทย์หญิงสุจินันท์ ภัทรไพศาลกิจ วิทยากรจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง และพระครูสังวรธรรมโสภณ