ระวังโรคติดต่อฤดูหนาว


หนาวนี้มีการพยากรณ์ว่าหนาวหนักและหนาวนานกว่าปีไหน ๆ
เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว หากร่างกายปรับสภาพไม่ทันอาจทำให้เกิด
โรคต่าง ๆ ได้ กรมควบคุมโรคจึงประกาศให้ระวังโรคที่เกิดในหน้าหนาว
6 โรค ดังนี้


1. โรคไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธ์ โรคนี้สามารถแพร่กระจาย
อย่างกว้าขวางในที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันมาๆ และอากาศไม่ถ่ายเท ในปี พ.ศ.2553
นี้พบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่พร้อมกันทั้งสิ้น 3 สายพันธ์ ได้แก่ ไข้หวัด
ใหญ่ 2009 ไข้หวัดใหญ่ H3N2 และไข้หวัดใหญ่ชนิดบี ไข้หวัดใหญ่ทั้งสาม
สายพันธ์จะระบาดในระลอกต่อไปประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2553- มกราคม
2554 แต่ชนิดของสายพันธ์ที่ระบาดจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่และช่วงเวลา
เนื่องจากปัจจัยทางฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศ โดยไข้หวัดใหญ่ 2009ส่วนใหญ่
พบในพื้นที่กรุงเทพฯและภาคเหนือ ไข้หวัดใหญ่ H3N2 พบทางภาคใต้ ส่วน
ไข้หวัดใหญ่ชนิดบีพบได้ทั่วประเทศ (ข้อมูลจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่สุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


2. โรคปอดบวม โรคปอดบวมอาจเป็นโรคแทรกซ้อนของไข้หวัดหรืออาจจะ
เกิดจากการติดเชื้อปอดบวมโดยตรง เป็นโรคที่มีสาเหตุการตายเป็นอันดัหนึ่งในกลุ่ม
โรคติดเชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยเฉพาะเด็กแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย เด็กในวัย
ขวบแรก เด็กขาดสารอาหาร เด็กที่มีความพิการมาแต่กำเนิด เช่น โรคหัวใจ เมื่อเป็น
ปอดบวมมักมีอาการรุนแรง เชื้อนี้มักอยู่ในน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วยที่ไอจามออกมา เป็น
โรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจ


3. โรคหัด พบบ่อยในช่วงอายุ 1-6 ปี ติดต่อกันได้ง่ายจากการไอจาม
รดกัน หรือจากการหายใจเอาละอองเสมหะ น้ำมูกและน้ำลายของผู้ป่วยที่ลอยอยู่ใน
อากาศเข้าไป โรคหัดมักระบาดในช่วงปลายฤดูหนาวต่อกับฤดูร้อน


4. โรคหัดเยอรมัน โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อทางการหายใจเอา
ละอองเสมหะของผู้ป่วยเข้าไป จากการไอ จามรดกัน มักทำให้เกิดอาการไข้ออกผื่นหัด


5. โรคสุกใส เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อโดยการหายใจเอาละออง
เสมหะ น้ำมูกและน้ำลายของผู้ป่วยเข้าไปเช่นเดียวกับไข้หวัด


6. โรคอุจจาระร่วงในหน้าหนาว มักเกิดกับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี เกิดจากเชื้อไวรัส
ซึ่งติดต่อได้โดยการดื่มน้ำหรือกินอาหารทีมีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป


ดังนั้น ในช่วงฤดูหนาวนี้ หวังว่าประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนางรอง
จะระวังรักษาสุขภาพกันนะคะ
ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี
จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนางรอง

(ข้อมูลจาก นิตยสารชีวจิต)