เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง ชั้น 3 กองวิชาการ
และแผนงาน เทศบาลเมืองนางรอง ได้จัดโครงการอบรมความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน(กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน)เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้และความเข้าใจในกฏหมายที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้น โดย นายสิทธรัตน์ ตรีสง่า รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและการอบรมครั้งนี้เทศบาล
ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง