วันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองนางรองได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง ชั้น 3
ญัตติเรื่อง การเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปะจำปี 2556 โดยมีการประชุม 3 วาระด้วยกัน วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 2และ 3 จะประชุมในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง