nangrongmuni

เทศบาลเมืองนางรอง

Nangrong Municipality

ต่อต้านการทุจริตการคอรัปชั่น

ประกาศเทศบาลเมืองนางรอง

        เรื่อง  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

        วันที่ 17 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองนางรอง ได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตราฐานแนวทางปฎิบัติและค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรใให้ยึดถือและปฎิบัติควบคู่กับกฏ ระเบียบและข้อบังคับอื่นๆโดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื้สัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางให้ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลเมืองนางรองถือปฏิบัติ และดำเนินการ ดังนี้

  ๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็วถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
  ๒. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
  ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่งเสริมดำเนินการด้วยความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ)ฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
  ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลเมืองนางรอง
  ๕. กรณีการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง

ประกาศเทศบาลเมืองนางรอง
เรื่อง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift policy)
ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ

        วันที่ 17 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองนางรอง ได้ประกาศนโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No gift policy) เพื่อส่งเสริมทัศนคติและค่านิยมด้านความโปร่งใส ป้องกันช่องทางการรับผลประโยชน์อันจะนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ ให้พนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองนางรอง ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองนางรอง เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

    ๑. ไม่ถามนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด
    ๒. ไม่ให้หรือไม่รับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด กรณีจำเป็นต้องให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นอื่นใด โดยประเพณีนิยมหรือการรักษาความสัมพันธ์อันดี ควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพรการลงนามในสมุดอวยพร บัตรแสดงความยินดี หรือการอวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้และรับของขวัญโอกาสสำคัญต่างๆ โดยให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าราคาหรือมูลค่าในการรับหรือให้นั้น จากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาส ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ให้พึงระวังการตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดต่ำกว่าความเป็นจริง
    ๓. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจ ให้บุคคลหรือสมาชิกในครอบครัว ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
    ๔. การต้อนรับและรับรองผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร ให้ต้อนรับโดยสมควรเน้นการรับรองแบบเรียบง่าย ประหยัด และเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมิให้มีการเบียดเบียน เรี่ยไรผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่จำเป็น