nangrongmuni

เทศบาลเมืองนางรอง

Nangrong Municipality

โรงเรียนเทศบาล 2

นางชลียา กัลโยธิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอนิรุทธ บุญภูงา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพัทยา พันยา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา       

นายโกวิทย์  เจริญพจน์

รักษาการในตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา