nangrongmuni

เทศบาลเมืองนางรอง

Nangrong Municipality

โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา)

นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1

นางภัทรานิษฐ์ สุนทรกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1