nangrongmuni

เทศบาลเมืองนางรอง

Nangrong Municipality

ผู้นำชุมชน

นายสุรพงค์ เภสัชชะ
ประธานกรรมการชุมชนวัดขุนก้อง

นางกาญจนา ศรีเชื้อ
ประธานกรรมการชุมชนวัดกลาง

นายชัชวาลย์ ไชยชนะ
ประธานกรรมการชุมชนวัดร่องมันเทศ

นาย ด.ต.ลมัย สืบเสาะ
ประธานกรรมการชุมชนป่าตาเส็ง

นายทองพูน จันทร์คง
ประธานกรรมการชุมชนวัดถนนหัก

นายวิทยา วิเศษทรานนท์
ประธานกรรมการชุมชนวัดป่าเรไร

นางน้องนุต วันศุกร์
ประธานกรรมการชุมชนบ้านเก่า

นายไชยา ศรีผดุง
ประธานกรรมการชุมชนวัดใหม่เรไรทอง

นายประสงค์ วัฒนสารสมบัติ
ประธานกรรมการชุมชนหนองโพรง

นางอรอุมา อยู่แท้กูล
ประธานกรรมการชุมชนทุ่งแหลม

นายอุดม พูนวิเชียร
ประธานกรรมการชุมชนหนองรี

นายกิตติศักดิ์ ชาติประโคน
ประธานกรรมการชุมชนหนองกราด

นายอำนาจ ทองดี
ประธานกรรมการชุมชนหนองเสม็ด

นายสำเริง ดีสวัสดิ์
ประธานกรรมการชุมชนจะบวก

นางพรสุรีย์ ลิไธสง
ประธานกรรมการชุมชนโคกหลวงพ่อ

นายจำรัส ภักดีพินิจ
ประธานกรรมการชุมชนดอนแสลงพันธ์

นายประพงษ์ พัชนี
ประธานกรรมการชุมชนบ้านถนนหัก

นางสุภนิจ เมฆหมอก
ประธานกรรมการชุมชนถนนหักพัฒนา

นางดารณี กฤตติยกุล
ประธานกรรมการชุมชนวัดสวนป่ารักน้ำ

 

นางบุญเลิศ เริ่มปลูก
ประธานกรรมการชุมชนวัดหัวสะพาน