nangrongmuni

เทศบาลเมืองนางรอง

Nangrong Municipality

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัดเทศบาล

นายธีรพงษ์ วิภาดา
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวิเชียร มะริดรัมย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสุเมธ ศิริสวัสดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ่าเอกขวัญชัย สวัสดิ์พูน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายศานิต พัชนี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานเทศกิจ
สำนักปลัดเทศบาล

จ่าเอกชัชพิสิฐ พิมพ์นนท์
นักจัดการงานเทศกิจ

นางสุนีย์ ดีสวัสดิ์
นักจัดการงานเทศกิจ

จ่าเอกกิตติ์ธเนศ เชื้อกลางธนวัชร์
เจ้าพนักงานเทศกิจ.