nangrongmuni

เทศบาลเมืองนางรอง

Nangrong Municipality

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสุวพิชญ์ ฉิมกูล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายอุดมพร บุญถึง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา
นักจัดการงานทั่วไป

นางพงค์ดนัย นิ่มผักแว่น
เจ้าพนักงานธุรการ

นางเพียงใจ พิมพ์นนท์
พยาบาลวิชาชีพ

นายกำลอ อันดี
ลูกจ้างประจำ

นายชัยประสิทธิ์ แผ้วพลสง
ลูกจ้างประจำ

นายบุญอารักษ์ เฉื่อยฉ่ำ
ลูกจ้างประจำ