nangrongmuni

เทศบาลเมืองนางรอง

Nangrong Municipality

กองสวัสดิการสังคม

นางเจนจิรา ดีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางทศพร สร้อยทองหลาง
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

นายสุพจน์ คะเชนเนียม
นักพัฒนาชุมชน

นายนิรันดร์ โล่นารายณ์
นักพัฒนาชุมชน

นางวราภรณ์ สมบูรณ์รัตน์
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวิตรี ประภานิล
นักพัฒนาชุมชน

นายณรงค์ เสาวพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ