nangrongmuni

เทศบาลเมืองนางรอง

Nangrong Municipality

กองช่าง

นายจำรัส มือขุนทด
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางปฏิพัทธ์ คุณวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววิไลวรรณ จูทะรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ

นายวรวิทย์ สวัสดิ์พูน
วิศวกรโยธา

นายสุทธิรักษ์ พัชนี
นายช่างโยธา

นายทศวร อาภรณ์พงษ์
นายช่างโยธา

นายทศวร อาภรณ์พงษ์
นายช่างโยธา

นายทรงพล หาญสุวรรณ
นายช่างโยธา

นายคมสันติ์ ดีสวัสดิ์
นายช่างไฟฟ้า

นางสาวเจนจิรา นาวีสัมพันธ์
นักวิชาการเกษตร