nangrongmuni

เทศบาลเมืองนางรอง

Nangrong Municipality

กองคลัง

นางสาวเพ็ญเพียร ชิดสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางไพรงาม มีแย้มภักตร์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวชนัญชิดา ศรแสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาววิภา แย่งรัมย์
นักวิชาการพัสดุ 

 

นางสาวทัศนีย์ หยิมกระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางบุษยมาส อนุกูล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวศศิลักษณ์ จำลองกูล
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางณิชาภัทร ชื่นหล่อสังข์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายวัชรินทร์ ศรีนนตรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางศศิธร ศิริวาณิชย์
นักจัดการงานทั่วไป

นายยศวรรธน์ ม่วงชาติ
เจ้าพนักงานธุรการ