nangrongmuni

เทศบาลเมืองนางรอง

Nangrong Municipality

กองการเจ้าหน้าที่

นางนีรนุช หลงสอน
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
รักษาการผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นายสัมพันธ์  แสงปราบภัย
หัวหน้าฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

นายเกรียงไกร จันทร์กูล
นักทรัพยากรบุคคล

นางเปรมฤดี บุญชุม
นักทรัพยากรบุคคล

นายวิศรุต วิเชียร
นักทรัพยากรบุคคล

นางพัทธยากร ดีสวาสดิ์
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสินนภา รุกขชาติ
เจ้าพนักงานธุรการ